CA KHÚC THANH NIÊN
THỐNG KÊ
Online: 72
Lượt truy cập: 15328515
Ngày: 14/05/2015 - 09:09

Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh

 Chức năng:
Đoàn Trường Cao đẳng cộng đồng Vĩnh Long là một tổ chức Đoàn thể chính trị có chức năng tập hợp và đoàn kết thanh niên. Đoàn trường chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban chấp hành Đảng bộ Trường Cao đẳng cộng đồng Vĩnh Long và ban chấp hành Đoàn khối cơ quan tỉnh Vĩnh Long. Đoàn Trường là tổ chức Đoàn cấp cơ sở gồm các chi đoàn khối giáo viên - cán bộ - công nhân viên, khối sinh viên, khối học sinh của Trường Cao đẳng cộng đồng Vĩnh Long.  
  Nhiệm vụ:
a. Cụ thể hóa và thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng ủy Trường và Đoàn cấp trên về công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Trường.
b. Tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên của trường.
c. Tổ chức các họat động văn thể tại trường và phối hợp với đoàn cấp trên hoặc các cơ sở Đoàn khối, tổ chức các hoạt động văn thể khác theo yêu cầu của công việc.
d. Tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa với các cơ sở Đoàn bạn.
e. Xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của trường đạt cơ sở Đoàn vững mạnh.
f. Góp phần xây dựng Đảng bộ của Trường.

DANH SÁCH BCH ĐOÀN TNCS HCM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG VĨNH LONG NK 2015-2017