CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA THƯ VIỆN

1. Chức năng

Thư viện trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long là bộ phận thuộc phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế của trường, có các chức năng sau:
1.1. Quản lý, khai thác, bổ sung và phát triển nguồn lực thông tin của Thư viện từ các nguồn đã tổng hợp, đáp ứng nhu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học của nhà trường;
1.2. Tổ chức, quản lý và phát triển các dịch vụ thông tin - tư liệu trong Thư viện;
1.3. Quản lý, vận hành trang thiết bị và hệ thống thông tin của Thư viện;
1.4. Nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ và các chuẩn nghiệp vụ tiên tiến vào hoạt động thư viện;
1.5. Tổng hợp, báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ của Thư viện.

2. Nhiệm vụ

2.1. Thực hiện chức năng quản lý, khai thác, bổ sung và phát triển nguồn lực thông tin của Thư viện

- Phối hợp với tất cả các Khoa, Viện, Phòng ban, Trung tâm, trong việc lựa chọn, bổ sung tài liệu nhằm phát huy hiệu quả công tác, phục vụ tốt nhất cho mục tiêu đào tạo của nhà trường;
- Thu nhận lưu chiểu các tài liệu do nhà trường xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội nghị, hội thảo, luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ, ...;
- Liên kết hợp tác với các thư viện trong và ngoài nước trong lĩnh vực phối hợp bổ sung và trao đổi tài liệu, chia sẻ nguồn lực thông tin;
- Xử lý nghiệp vụ tất cả các tài liệu bổ sung vào Thư viện;
- Tổ chức hệ thống tra cứu thông tin đáp ứng nhu cầu của người dùng tin.

2.2. Thực hiện chức năng tổ chức, quản lý và phát triển các dịch vụ thông tin - tư liệu trong Thư viện.
- Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản thông tin - tư liệu trong Thư viện;
- Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho người dùng tin khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin - thư viện thông qua các hình thức phục vụ của thư viện phù hợp với quy định của pháp luật;
- Kiểm kê định kỳ vốn tài liệu của thư viện; tiến hành thanh lý và loại bỏ các tài liệu lạc hậu, hư nát theo quy định;
- Phối hợp với tất cả các Phòng, Ban, Khoa trong trường tổ chức cấp thẻ và quản lý bạn đọc.

2.3. Thực hiện chức năng quản lý, vận hành trang thiết bị và hệ thống thông tin của thư viện
- Quản lý, vận hành trang thiết bị của Thư viện;
- Quản lý, vận hành khai thác các phần mềm Thư viện (nếu có);
- Kiểm kê định kỳ trang thiết bị của Thư viện;
- Triển khai các ứng dụng CNTT vào hoạt động thư viện;

2.4. Thực hiện chức năng nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ và các chuẩn nghiệp vụ tiên tiến vào hoạt động thư viện
- Nghiên cứu, ứng dụng các tiêu chuẩn tiên tiến vào công tác nghiệp vụ thư viện;
- Nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ hiện đại vào công tác thư viện;
- Mở rộng hợp tác với các cơ quan, tổ chức về lĩnh vực khoa học thư viện, tham gia các hoạt động về nghiệp vụ với hệ thống thư viện trong nước nhằm thúc đẩy sự phát triển của thư viện.

2.5. Thực hiện chức năng tổng hợp, báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ của Thư viện
- Tổng hợp, xây dựng các báo cáo định kì và báo cáo đột xuất về hiện trạng khai thác, sử dụng thư viện, phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của nhà trường;
- Xây dựng các báo cáo về kế hoạch nâng cấp, bổ sung cơ sở vật chất và các nguồn thông tin tài liệu cho Thư viện.