Nguồn nhân lực

 

STT HÌNH ẢNH HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ TRÌNH ĐỘ ĐIỆN THOẠI/EMAIL
1 Võ Thị Hồng Nghi Thư viện viên Cử nhân
Thông tin Thư viện
0939 996 787
vthnghi@vlcc.edu.vn
2 Trần Thị Ngọc Phường Thư viện viên Cử nhân
Thông tin Thư viện
0939 968 385
ttnphuong@vlcc.edu.vn