Quy định mượn trả

 A/ Mượn tài liệu
Thư viện phục vụ hình thức kho mở, CBGV và HSSV tự vào kho lựa chọn tài liệu theo nhu cầu. Khi mượn tài liệu bạn đọc phải xuất trình thẻ cán bộ (đối với CBGV) hoặc thẻ thư viện (đối với HSSV) và tài liệu mượn để CBTV ghi nhận vào phiếu mượn (BM01/QLKH-QT-05). Khi tham khảo tài liệu tại chỗ bạn đọc phải trả lại tài liệu trước 15 phút cuối buổi trong ngày để CBTV thống kê và lên kệ.
** Đối với đề tài, luận văn, sách có giá trị bạn đọc chỉ tham khảo tại chỗ, nếu có nhu cầu phô tô phải đăng ký với CBTV, số trang phô tô một lần không quá 10% số trang của quyển.
1. Bạn đọc là Đối tượng 1 (CBGV):
Tài liệu tham khảo: mượn tối đa 6 quyển/lần/tháng .
B - TC: 8 quyển/ lần/tuần (kể cả B - TC chí hiện hành).
Tài liệu đọc tại chỗ (Từ điển, luận án, luận văn): không giới hạn số lượng.
Được gia hạn tối đa 2 lần.
2. Bạn đọc là Đối tượng 2 (HSSV có thẻ thư viện):
CBTV sẽ giữ thẻ trong suốt thời gian bạn đọc mượn tài liệu về nhà.
Tài liệu đọc tại chỗ (Luận án, Luận văn, Báo cáo thực tập tốt nghiệp, B-TC hiện hành, từ điển, sách quý hiếm, sách có dấu hiệu do CBTV quy định): tối đa 04 quyển/lần.
Tài liệu mượn về nhà (các loại tài liệu còn lại): mượn không quá 06 tài liệu/lần/tuần (trong đó không quá 04 quyển sách).
Gia hạn tối đa 2 lần
3. Bạn đọc là Đối tượng 3 (HSSV không làm thẻ thư viện và có thẻ HSSV)
Tham khảo tại chỗ đối với tất cả loại hình tài liệu
B/ Trả tài liệu
1. Bạn đọc phải mang tài liệu đến Thư viện trả khi hết hạn (có thể nhờ trả). CBTV sẽ trả lại thẻ khi bạn đọc trả hết tài liệu đã mượn (không vi phạm quy định mượn trả).
2. Trả sách trễ hạn
- Bạn đọc là Đối tượng 1: Cuối năm học thư viện sẽ tổng hợp danh sách CBGV còn nợ tài liệu, gửi thông báo cho CBGV đến thư viện thanh toán bằng email. Nếu hết thời hạn trong thông báo vẫn còn CBGV không hoàn trả tài liệu thư viện sẽ tổng hợp danh sách và xin ý kiến lãnh đạo giải quyết.
- Bạn đọc là Đối tượng 2: Trường hợp giữ sách quá thời hạn 21 ngày sẽ bị phạt 500đ/ngày/1 tài liệu nhân với số ngày (tính đến thời điểm HSSV trả sách). Nếu bạn đọc vi phạm lần 2 sẽ áp dụng phạt và thu giữ thẻ 1 tháng.