Bản tin Nghiên cứu - Đào tạo và Phát triển cộng đồng

Tập san Nghiên cứu - Đào tạo và Phát triển cộng đồng, xuất bản từ tháng 04/2011.
Xuất bản định kỳ 2 lần, tháng 4 và tháng 10 hàng năm. Xuất bản thử nghiệm và lưu hành nội bộ số 01(4/2011), số 02 (10/2011), số 03 (4/2012).
Tập san được Sở Thông tin Truyền thông cấp Giấy phép xuất bản số 01/GPBT-STTTT với tên gọi chính thức là Bản tin Nghiên cứu - Đào tạo và Phát triển cộng đồng từ số 04 (10/2012) cho đến nay.
Bản tin được Cục Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Mã số chuẩn Quốc tế (ISSN – International Standard Serial Number). Từ số 05(4/2013) Bản tin có số ISSN 0866 – 7489.
Nội dung và mục đích thông tin của Bản tin: Tóm tắt các đề tài báo cáo cao học Thạc sĩ và Nghiên cứu sinh, đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, bài viết tham luận và nghiên cứu khoa học của các cán bộ, giảng viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long. Mục đích của Bản tin nhằm cung cấp thêm kênh thông tin mới để trao đổi và phát triển về lĩnh vực khoa học công nghệ, đào tạo và phát triển cộng đồng của Trường.
Chịu trách nhiệm xuất bản: Hiệu trưởng – ThS Trần Thanh Tùng.


Xem danh mục Bản tin Nghiên cứu - Đào tạo và Phát triển cộng đồng. Để đọc được toàn văn liên hệ Thư viện trường

Số 5 (4/2013)
Số 4 (10/2012)
Số 3 (4/2012)
Số 2 (10/2011)
Số 1 (4/2011)

 

STT NỘI DUNG NGƯỜI THỰC HIỆN LIÊN HỆ THỜI GIAN
1 Lập kế hoạch
Thông báo
Ban Biên tập Thư ký Cuối tháng 2
Cuối tháng 8
2 Nhận bài viết Thư ký
Trần Thị Ngọc Phường
ttnphuong@vlcc.edu.vn
ĐT: 0987 479 624
Tháng 3
Tháng 9
3 Duyệt bài, thiết kế Ban Biên tập   1-15/4
1-15/10
4 In ấn và phát hành Ban Biên tập   15-30/4
15-30/10