Điều lệ

 PHÒNG QLKH&HTQT
          THƯ VIỆN

CHƯƠNG I: MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ

Điều 1: Mục đích
Câu lạc bộ thành lập với mục đích tạo tiền đề cho sự phát triển các dịch vụ thư viện trong tương lai, đồng thời tạo điều kiện cho các thành viên có một môi trường trao đổi, cùng nhau học tập tiến bộ

Điều 2: Nhiệm vụ
• Thực hiện chức năng tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chính trị xã hội, khoa học - kỹ thuật, văn hóa - nghệ thuật... Mặt khác, CLB còn thu hút độc giả yêu thích sách, báo đến với thư viện nhằm phát triển phong trào đọc sách, báo tại thư viện.
• Đoàn kết, khuyến khích, giúp đỡ thành viên trong học tập và rèn luyện và thực hành các kỹ năng: giao tiếp, nói chuyện trước công chúng, làm việc nhóm, làm việc độc lập,...

CHƯƠNG II: THÀNH VIÊN

Điều 3: Điều kiện để trở thành thành viên
Những bạn đọc có thẻ thư viện, yêu thích việc đọc và tìm hiểu sách, báo, tạp chí; tự nguyện đăng ký tham gia sinh hoạt.
Cán bộ, giảng viên, các nhà khoa học trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, nghệ thuật có đóng góp cho Câu lạc bộ và tự nguyện đăng ký tham gia sinh hoạt.

Điều 4: Thành viên có nhiệm vụ
Tham gia đầy đủ các hoạt động của Câu lạc bộ, tích cực đóng góp, xây dựng ý kiến cho hoạt động của Câu lạc bộ, cũng như Ban chủ nhiệm; có tinh thần đoàn kết với các thành viên khác của Câu lạc bộ, chấp hành chủ trương của Ban chủ nhiệm đề ra và hoàn thành tốt nhiệm vụ theo sự phân công; tuyên truyền, vận động các thành viên khác tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ, luôn quan tâm đến lợi ích của tập thể, không ngừng học tập và rèn luyện.

Điều 5: Thành viên có quyền
• Được dân chủ thảo luận, đề xuất ý kiến về chương trình hoạt động của Câu lạc bộ và những vấn đề khác mà mình quan tâm.
• Được biểu quyết công việc của Câu lạc bộ, bầu cử, ứng cử vào Ban chủ nhiệm, nhóm trưởng.

Điều 6: Việc kết nạp thành viên mới
Mỗi năm học Ban chủ nhiệm sẽ ra thông báo kết nạp thêm thành viên. Bạn đọc có nhu cầu sẽ đăng ký và được cấp logo thành viên chính thức.

CHƯƠNG III: NGUYÊN TẮC, TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ

Điều 7: Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ
• Câu lạc bộ bạn đọc tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ thảo luận, biểu quyết bằng hình thức giơ tay khi quyết định các nội dung kế hoạch công tác của câu lạc bộ
• Câu lạc bộ hoạt động phi lợi nhuận, sinh hoạt theo chuyên đề vào đầu mỗi quý, tháng 12 hàng năm tổ chức hội nghị tổng kết.

Điều 8: Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ gồm một chủ nhiệm, một phó chủ nhiệm, hai ủy viên và ba nhóm trưởng.

Điều 9: Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ có quyền đề xuất nhân sự mới đủ điều kiện và năng lực tham gia vào Ban chủ nhiệm. Ban chủ nhiệm có quyền ra quyết định thông báo công nhận hoặc xóa tên chức vụ trưởng nhóm, thành viên.

Điều 10: Ban chủ nhiệm có nhiệm vụ phát triển các chương trình, thúc đẩy cho sự phát triển và lớn mạnh của Câu lạc bộ, tạo điều kiện cho Câu lạc bộ sinh hoạt đều đặn và thường xuyên.


CHƯƠNG IV: KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 11: Khen thưởng
Mỗi năm Câu lạc bộ sẽ tổng kết hoạt động vào tháng 12. Những cá nhân, nhóm có thành tích trong hoạt động sẽ được tặng giấy khen, cộng điểm thưởng vào điểm rèn luyện.

Điều 12: Kỷ luật
Thành viên không tham gia sinh hoạt 2 lần trong năm sẽ bị xóa tên thành viên.


CHƯƠNG V: TÀI CHÍNH

Điều 13: Câu lạc bộ hoạt động bằng quỹ hoạt động của phòng Quản lý KH&ĐN hàng năm do nhà trường cấp; nguồn tại trợ từ các doanh nghiệp.
Điều 14: Quản lý tài chính
Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ chịu trách nhiệm quản lý tài chính. Phải có kế hoạch tài chính và báo cáo tài chính hàng năm.

CHƯƠNG VI: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

• Bản điều lệ này gồm 6 chương 14 điều có hiệu lực kể từ ngày ra mắt câu lạc bộ
• Mọi thành viên phải thực hiện đúng điều lệ của Câu lạc bộ, Ban chủ nhiệm có trách nhiệm hướng dẫn thi hành điều lệ này cho các thành viên.
• Việc sửa đổi điều lệ phải được sự đồng ý của toàn thể thành viên Ban chủ nhiệm và được sự đồng ý phê duyệt của Hiệu trưởng nhà trường.