Tài Chính Căn Bản - Pamela Peterson Drake

 

Tóm tắt:
   Tài Chính Căn Bản là cuốn sách dành cho những người muốn có một sự hiểu biết rõ hơn về lĩnh vực này tuy nhiên lại thiếu nền tảng cơ bản. Sách được chia thành bốn phần chính, bao trùm đầy đủ về những lý thuyết, công cụ và chiến lược quan trọng trong tài chính tuy nhiên không đi vào quá sâu các lý thuyết.
   Mô tả tài liệu:
Tài chính căn bản: giới thiệu về thị trường tài chính, tài chính doanh nghiệp và quản lý danh mục đầu tư / Pamela Peterson Drake, Frank J. Fabozzi ; Người dịch : Lê Đạt Chí, Nguyễn Anh Tú.- Tp.HCM. : NXB Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2012.- 720tr. ; 24cm.
  Số phân loại: 658.1/ D762
  Số đăng ký cá biệt: VV-13/64; VV-13/65
  Nơi lưu trữ: Thư viện – Kho mượn