Quản trị hành chính văn phòng - Vương Thị Kim Thanh

 

  Tóm tắt:
   Cuốn sách “Quản Trị Hành Chính văn Phòng” được tác giả tổng hợp những kiến thức và kinh nghiệm, cập nhật những quy định mới, nhằm giúp bạn đọc hiểu được những khó khăn trong công tác quản trị hành chính văn phòng. Nội dung cuốn sách gồm 4 phần chính, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Ở mỗi phần gồm nhiều chương, cung cấp những kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cho người làm công tác quản trị hành chính văn phòng, giúp họ hoàn thiện chức năng và nhiệm vụ được giao.
   Mô tả tài liệu:
Quản trị hành chính văn phòng = Administrative office management / Vương Thị Kim Thanh.- Hà Nội : Thống kê, 2009.- 432tr. ; 24cm.
  Số phân loại: 651.3/ Th107
  Số đăng ký cá biệt: VV-13/66; VV-13/67
 Nơi lưu trữ: Thư viện – Kho mượn