Sống theo phương thức 80/20 - Richard Koch

 

Tóm tắt:
   Sống theo phương thức 80/20 tập trung vào cách để thành công trong cuộc sống cũng như trong sự nghiệp. Phương cách 80/20 cho bạn thấy cách áp dụng những ý tưởng của 80% còn lại vào 20% tốt nhất của bạn để thành công về tài chính, mối quan hệ, có cuộc sống tốt đẹp và giản dị, và sẽ giúp bạn phát triển kế hoạch hành động cá nhân để thay đổi cuộc sống.
   Mô tả tài liệu:
Sống theo phương thức 80/20 (Bớt công việc, bớt ưu phiền, thêm thành công, thêm niềm vui sống) / Richard Koch ; Người dịch : Huỳnh Tiến Đạt.- Tái bản lần thứ tám.- Tp.HCM. : Trẻ, 2013.- 230tr. : Sơ đồ, biểu đồ ; 21cm.- Living the 80/20 way : work less, worry less, succeed more, enjoy more.
  Số phân loại: 158.1/ K76
  Số đăng ký cá biệt: VV-13/50; VV-13/51
  Nơi lưu trữ: Thư viện – Kho mượn