Danh mục sách Thư viện

Mời bạn đọc xem danh mục sách có tại thư viện cho các chuyên ngành sau
 
000 – Tổng quát
            000 Tin học
 
           150 Tâm lý học
 
200 – Tôn giáo
 
           320 Khoa học chính trị
           330 Kinh tế học
           340 Luật pháp
           370 Giáo dục
 
400 – Ngôn ngữ
           428 Tiếng Anh
           495 Tiếng Việt
 
           510 Toán học
           530 Vật lý học
                 537 Điện học và Điện tử học
           540 Hóa học
           550 Khoa học về trái đất và địa chất học
           570 Khoa học về sự sống; Sinh vật học
 
           610 Y học và sức khỏe
           620 Kỹ thuật
                 629 Các ngành khác của kỹ thuật
                        629.224 Xe tải ( Ô tô tải)
           630 Nông nghiệp
                 636 Chăn nuôi
                 639 Săn bắn, nghề cá và bảo tồn
           650 Quản lý và các dịch vụ hỗ trợ
                 657 Kế toán
                 658 Quản lý chung (Quản trị)
           660 Kỹ thuật hóa học
                 664 Công nghệ thực phẩm  
           690 Xây dựng