Các loại học bổng dành cho HSSV

1. Học bổng khuyến khích
Học bổng (HB) khuyến khích (KK) được cấp trên cơ sở kết quả học tập và rèn luyện của HSSV nhằm khuyến khích HSSV học tập đạt kết quả tốt.
- Tiêu chuẩn chung được xét HB: tại kỳ xét HB đảm bảo hoàn thành các môn học theo kế hoạch năm học của nhà trường, có kết quả học tập và rèn luyện đạt từ loại khá trở lên, không có điểm môn học dưới 5.0 (điểm thi lần thứ nhất) và không bị kỷ luật từ khiển trách trở lên.
-Tiêu chuẩn các loại HBKK:
+ Loại xuất sắc: SV đạt kết quả học tập loại xuất sắc (điểm trung bình chung tích luỹ đạt từ 9.0 trở lên) và rèn luyện loại xuất sắc.
+ Loại giỏi: SV đạt kết quả học tập loại giỏi trở lên (điểm trung bình chung tích luỹ đạt từ 8.0 đến 8.9 trở lên) và rèn luyện loại giỏi trở lên.
+ Loại khá: SV đạt kết quả học tập từ loại khá trở lên (điểm trung bình chung tích luỹ đạt từ 7.0 đến 7.9) và rèn luyện từ loại khá trở lên
* Trong trường hợp SV có kết quả rèn luyện thấp hơn một bậc so với tiêu chuẩn thì việc xếp loại xét học bổng sẽ hạ một bậc so với kết quả học tập
- Thời gian hưởng HB: 10 tháng/năm
- Phương thức xét cấp HB
+ Căn cứ vào quỹ HB đã được xác định và ngân sách được Nhà nước giao hàng năm, Hiệu trưởng xác định số lượng suất HBKK cho từng khóa học, ngành học. Nếu số HSSV đạt loại khá trở lên lớn hơn số suất HBKK, Hiệu trưởng căn cứ điểm trung bình chung tích lũy xét cấp HBKK theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp cho đến hết số suất HB đã được xác định.
+ Việc xét cấp HB được tiến hành sau mỗi năm học và HSSV được lãnh HB 2 lần/năm vào cuối mỗi học kỳ.

2. Các loại học bổng, hỗ trợ khác
Tùy tình hình thực tế, HSSV được xét cấp các loại HB khác của các Doanh nghiệp và mạnh thường quân.
Ngoài ra, HSSV còn được xét hỗ trợ vay vốn (không tính lãi) của nhà trường. (thủ tục vay vốn liên hệ trực tiếp Phòng Công tác HSSV của trường).