Hướng dẫn tính điểm rèn luyện

 HƯỚNG DẪN TÍNH ĐIỂM RÈN LUYỆN
1.1. Khung điểm đánh giá

Xem chi tiết khung điểm đánh giá tại đây

1.2. Phân loại kết quả rèn luyện
Kết quả rèn luyện được phân thành các loại: Xuất sắc, tốt, khá, trung bình khá, trung bình, yếu và kém.
- Từ 90 đến 100 điểm: loại Xuất sắc
- Từ 80 đến cận 90 điểm: loại Tốt
- Từ 70 đến cận 80 điểm: loại Khá
- Từ 60 điểm đến cận 70 điểm : loại Trung bình khá
- Từ 50 đến cận 60 điểm : loại Trung bình
- Từ 30 đến cận 50 điểm: loại Yếu
- Dưới 30 điểm: loại Kém