Quy định về việc miễn học – miễn thi các học phần Anh văn, Tin học của Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long

Quy định về việc miễn học – miễn thi các học phần Anh văn, Tin học của Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long (Ban hành theo Quyết định số 335/QĐ-CĐCĐ ngày 05 tháng 9 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Vĩnh Long)
I. CAO ĐẲNG:
1. Anh văn:
- Trước thời điểm bắt đầu học phần, nếu sinh viên (SV) nộp Chứng chỉ Tiếng Anh tương đương bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và làm Đơn theo quy định, sẽ được xét cho miễn học - miễn thi 2 học phần Anh văn 1,2 trong chương trình đào tạo có khối lượng tích lũy bằng 6 tín chỉ (TC).
- Trước thời điểm bắt đầu học phần, nếu SV nộp Chứng chỉ Tiếng Anh tương đương bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và làm Đơn theo quy định, sẽ được xét cho miễn học - miễn thi 3 học phần Anh văn 1,2,3 trong chương trình đào tạo có khối lượng tích lũy bằng 10 tín chỉ (TC).
Đối với các lớp Cao đẳng liên thông:
Trước thời điểm bắt đầu học phần, nếu SV nộp Chứng chỉ Tiếng Anh tương đương bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và làm Đơn theo quy định, sẽ được xét cho miễn học - miễn thi học phần Anh văn trong chương trình đào tạo có khối lượng tích lũy bằng 4 TC.
2. Tin học:
- Trước thời điểm bắt đầu học phần, nếu SV nộp Chứng chỉ A Tin học và có làm Đơn theo quy định, sẽ được xét cho miễn học - miễn thi học phần Tin học căn bản trong chương trình đào tạo và được tính khối lượng tích lũy bằng 3 TC.
- Trước thời điểm bắt đầu học phần, nếu SV nộp Chứng chỉ B Tin học và có làm Đơn theo quy định, sẽ được xét cho miễn học - miễn thi học phần Lập trình quản lý trong chương trình đào tạo có khối lượng tích lũy bằng 3 TC.
Đối với các lớp Cao đẳng liên thông:
Vào đầu khóa học, nếu SV nộp Chứng chỉ B Tin học và có làm Đơn theo quy định, sẽ được xét cho miễn học - miễn thi học phần Lập trình quản lý trong chương trình đào tạo có khối lượng tích lũy bằng 3 TC.
II. TRUNG CẤP:
1. Anh văn:
Trước thời điểm bắt đầu học phần, nếu học sinh (HS) nộp Chứng chỉ Tiếng Anh tương đương bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và làm Đơn theo quy định, sẽ được xét cho miễn học - miễn thi 2 học phần Anh văn 1,2 trong chương trình đào tạo có khối lượng tích lũy bằng 9 ĐVHT.
2. Tin học:
Trước thời điểm bắt đầu học phần, nếu HS nộp Chứng chỉ A Tin học và có làm Đơn theo quy định, sẽ được xét cho miễn học - miễn thi học phần Tin học căn bản trong chương trình đào tạo có khối lượng tích lũy bằng 3 ĐVHT.
Ghi chú:
- Các Chứng chỉ Tiếng Anh, Tin học phải do Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long cấp.
- Chứng chỉ Tiếng Anh có thời hạn không quá 05 năm tính từ ngày cấp Chứng chỉ đến thời điểm HSSV làm Đơn xin miễn học - miễn thi.
- HSSV nộp Đơn xin miễn học - miễn thi và các Chứng chỉ Tiếng Anh, Tin học tại Phòng Đào tạo của Trường, nộp bản sao có công chứng.
- Trường không trả lại học phí các học phần được miễn.
(HSSV nhận mẫu đơn tại phòng Đào tạo)