Danh bạ điện thoại + Email

1. Ban Giám hiệu
- Hiệu trưởng: ThS. Trần Thanh Tùng
Email: tttung@vlcc.edu.vn
ĐT: 070 3 830 186

- Phó Hiệu trưởng: ThS. Nguyễn Quang Sang
Email: nqsang@vlcc.edu.vn
ĐT: 070 3 830 184

- Phó Hiệu trưởng: ThS. Nguyễn Thị Ngọc Giàu
Email: ntngiau@vlcc.edu.vn
ĐT: 070 3 821 025

2. Khoa Khoa học cơ bản  Email: kkhcb@vlcc.edu.vn ĐT: 070 3 877 387
- Trưởng khoa: Nguyễn Thanh Nhàn
Email: ntnhan@vlcc.edu.vn
- Phó Trưởng khoa: Nguyễn Thị Thanh Tâm
Email: ntttam@vlcc.edu.vn

3. Khoa Nông nghiệp Email: knn@vlcc.edu.vn ĐT: 070 3 877 386
- Trưởng khoa: Nguyễn Thế Huy
Email: nthuy@vlcc.edu.vn
- Phó Trưởng khoa: Võ Thanh Phong
Email: vtphong@vlcc.edu.vn
- Trợ lý khoa: Cao Thảo Quyên
Email: ctquyen@vlcc.edu.vn

4. Khoa Kinh tế - Xã hội Email: kktxh@vlcc.edu.vn ĐT: 070 3 877 385
- Trưởng Khoa: ThS. Lý Thị Ánh Nguyệt
Email: ltanguyet@vlcc.edu.vn
- Phó trưởng Khoa: ThS. Lê Ngọc Thanh
Email: lnthanh@vlcc.edu.vn
- Giáo vụ khoa: Trịnh Thị Hồng Thắm
Email: tththam@vlcc.edu.vn

5. Khoa Công nghệ thông tin Email: kcntt@vlcc.edu.vn ĐT: 0703887388
- Trưởng khoa: ThS. Lê Văn Hòa
Email: lvhoa@vlcc.edu.vn
- Phó Trưởng khoa: Nguyễn Văn Thơm
Email: nvthom@vlcc.edu.vn
- Trợ lý khoa: Đoàn Lê Thanh Linh
Email: dltlinh@vlcc.edu.vn

6. Khoa Công nghệ lương thực thực phẩm Email: kcntt@vlcc.edu.vn ĐT: 070 3 877 388
- Trưởng khoa: Phan Văn Việt
Email: pvviet@vlcc.edu.vn
- Phó Trưởng khoa: Nguyễn Hải Chinh
Email: nhchinh@vlcc.edu.vn
- Trợ lý khoa: Đỗ Nguyệt Quế
Email: dnque@vlcc.edu.vn

7. Khoa Cơ khí động lực Email : kckdl@vlcc.edu.vn ĐT: 070 3830592
- Trưởng khoa: Đinh Quang Minh
Email: dqminh@vlcc.edu.vn
- Phó Trưởng khoa: Nguyễn Thị Thủy
Email : ntthuy@vlcc.edu.vn 
- Giáo vụ khoa: Nguyễn Minh Quân
Email : nmquan@vlcc.edu.vn

8. Khoa Điện – Điện tử  Email: kddt@vlcc.edu.vn ĐT: 070 3 877 269
- Trưởng khoa: Nguyễn Văn Hồng Đức
Email: nvhduc@vlcc.edu.vn

- Phó Trưởng khoa: Nguyễn Thanh Phong
Email: ntphong@vlcc.edu.vn
- Giáo vụ khoa: Lê Hoàng Quốc Việt
Email: lhqviet@vlcc.edu.vn

9. Bộ môn Lý luận chính trị Email: bmllct@vlcc.edu.vn ĐT: 070 3 878 586
- Trưởng Bộ môn: Đoàn Thị Tuyết Hoa
Email: dtthoa@vlcc.edu.vn

10. Bộ môn Giáo dục quốc phòng – Thể chất Email: bmgdqptc@vlcc.edu.vn ĐT: 070 3 825 978
- Trưởng Bộ môn: ThS. Đinh Phước Tường
Email: dptuong@vlcc.edu.vn

11. Phòng Tổ chức - Hành chính Email: ptchc@vlcc.edu.vn  ĐT: 070 3 823689
- Q.Trưởng phòng: Phạm Văn Há
Email: pvha@vlcc.edu.vn
- Phó trưởng phòng: Lê Bé Tư
Email: lbtu@vlcc.edu.vn

12. Phòng Đào tạo Email: pdt@vlcc.edu.vn  ĐT: 070 3 823492
- Trưởng phòng: Phan Văn Hồng
Email: pvhong@vlcc.edu.vn
- Phó Trưởng phòng: Đỗ Thành Thịnh
Email: dtthinh@vlcc.edu.vn
- Phó Trưởng phòng: Phạm Thị Thu Hương
Email: ptthuong@vlcc.edu.vn
- Phó Trưởng phòng: Phan Hoàng Xuân
Email: phxuan@vlcc.edu.vn

13. Phòng Công tác học sinh sinh viên Email: pcthssv@vlcc.edu.vn  ĐT: 070 3 827072
- Trưởng phòng: Võ Văn Tình
Email: vvtinh@vlcc.edu.vn
- Phó Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Tuyết Minh
Email: nttminh@vlcc.edu.vn
- Phó Trưởng phòng: Hoàng Trường
Email: htruong@vlcc.edu.vn

14. Phòng Kế hoạch Tài vụ Email: pkhtv@vlcc.edu.vn ĐT: 070 3 826 899
- Trưởng phòng: Phạm Văn Út
Email: pvut@vlcc.edu.vn
- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Trọng Hưng
Email: nthung@vlcc.edu.vn

15. Ban Quản lý Ký túc xá Email: bqlktx@vlcc.edu.vn  ĐT: 070 3 830 185
- Trưởng ban: Trịnh Xuân Trường
Email: txtruong@vlcc.edu.vn
- Phó Trưởng ban: Phạm Văn Phục
Email: pvphuc@vlcc.edu.vn

16. Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế Email: pqlkhhtqt@vlcc.edu.vn ĐT: 070 3 877 216
- Trưởng phòng: Trần Thị Thùy Linh
Email: tttlinh@vlcc.edu.vn
- Q. Trưởng phòng: Võ Thị Mai Hoa
Email: vtmhoa@vlcc.edu.vn
- Phó Trưởng phòng: Cao Hạnh Thủy
Email: chthuy@vlcc.edu.vn

17. Phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng  Email: pttdbcl@vlcc.edu.vn ĐT: 070 2210755
- Phó trưởng phòng: Phạm Vũ Anh Tứ
Email: pvatu@vlcc.edu.vn

18. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Email: pttdbcl@vlcc.edu.vn ĐT: 070 2210755
- Giám đốc: ThS. Lê Ngọc Thanh
Email: lnthanh@vlcc.edu.vn
- Phó Giám đốc: ThS. Lê Văn Hòa
Email: lvhoa@vlcc.edu.vn
- Phó Giám đốc: ThS. Nguyễn Thị Đỗ Quyên
Email: ntdquyen@vlcc.edu.vn

19. Trung tâm Hướng nghiệp – Tư vấn việc làm và Quan hệ doanh nghiệp Email: tttvvlqhdn@vlcc.edu.vn ĐT: 070 3877 547
- Giám đốc: Phan Văn Việt
Email: pvviet@vlcc.edu.vn
- Phó Giám đốc: Võ Văn Tình
Email: vvtinh@vlcc.edu.vn
- Phó Giám đốc: Đinh Quang Minh
Email: dqminh@vlcc.edu.vn

20. Đoàn trường
- Bí thư Đoàn trường: ThS. Đinh Phước Tường
Email: dptuong@vlcc.edu.vn
- Phó bí thư đoàn trường: ThS. Nguyễn Thanh Việt
Email: ntviet@vlcc.edu.vn

21. Hội Sinh viên Trường
- Chủ tịch Hội: ThS. Nguyễn Thanh Việt
Email: ntviet@vlcc.edu.vn
- Phó chủ tịch Hội: Nguyễn Thành Nhân
Email: tnhan@vlcc.edu.vn
- Phó chủ tịch Hội: Nguyễn Thị Trà My
Email: nttmy@vlcc.edu.vn
- Phó chủ tịch Hội: Lê Thị Tú Trinh