21August

Trường CĐCĐ Vĩnh Long tổ chức học tập, triển khai, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng

Tin – Hồng Nghi, Ảnh – Thanh Bình 00:08

Lúc 7h30’ ngày 14-8-2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long đã tổ chức buổi học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) cho tất cả cán bộ, giảng viên nhà trường tại Giảng đường.Hình 1. Toàn cảnh buổi triển khai, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng tại trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long, ngày 14/8/2018.

Tại hội nghị, các đồng chí cán bộ chủ chốt của Đảng ủy Trường cùng tất cả các cán bộ, giảng viên đã được nghe Hiệu trưởng nhà trường thầy Nguyễn Quang Sang báo cáo chuyên đề về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ (Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7, khóa XII). Hội nghị cũng nghe Phó bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường đồng chí Hồ Kỳ Nam báo cáo chuyên đề về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong Nghị quyết số 27-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7, khóa XII. Đồng thời, các đại biểu dự hội nghị cũng được nghe Ủy viên Đảng ủy, Trưởng phòng CT.HSSV đồng chí Nhan Thanh trình bày nội dung cải cách chính sách bảo hiểm xã hội theo Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng.


Hình 2. Thầy Nguyễn Quang Sang – Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long báo cáo Nghị quyết và phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu tại hội nghị, Hiệu trưởng nhà trường thầy Nguyễn Quang Sang nhấn mạnh, các nghị quyết vừa được Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) thông qua là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Liên hệ thực tiễn tại trường, các Nghị Quyết có tác động to lớn, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, giảng viên trong toàn trường. Đồng chí Nguyễn Quang Sang yêu cầu: “Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị cần xác định cán bộ là cái gốc của mọi sự thành bại, cần phải tự nỗ lực, rèn luyện bản thân trong thời đại công nghệ 4.0”; “Ban Thường vụ Đảng ủy trường sẽ rà soát, xem xét và khẩn trương quy hoạch lại đội ngũ lãnh đạo kế thừa có năng lực, phẩm chất và trình độ đáp ứng yêu cầu của vị trí bổ nhiệm và đưa trường phát triển”; và “tất cả CBCCVC cần chia sẽ khó khăn của trường trong thời điểm hiện tại và đóng góp trí lực để đưa trường phát triển”.

Sau hội nghị, tất cả cán bộ, giảng viên sẽ viết bài thu hoạch, nêu rõ những kiến thức tiếp thu được, đề ra giải pháp vận dụng vào công việc hằng ngày, trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.