18January

Thông báo danh sách phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức năm 2019

00:01


Căn cứ quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của Ủy ban nhan dân tỉnh Vĩnh Long về phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019

Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long thông báo danh sách phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức năm 2019 như sau:
1. Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên (ngoài giờ hành chính)
2. Quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên chính (ngoài giờ hành chính)
3. Bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương cho các đơn vị sự nghiệp, cơ quan hành chính (ngoài giờ hành chính)

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ phòng Quản lý đào tạo trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long. Điện thoại: 02703 823 492

Xem chi tiết tại đây