10February

Phó Hiệu Trưởng (Hành chính)

08:02


 

Họ và tên: Hồ Kỳ Nam
Email: hknam@vlcc.edu.vn
Phụ trách: Hành chính Quản trị.
Quản lý điều hành: Phòng Tổ Chức - Hành Chính, Phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng, Phòng Công Tác Học Sinh - Sinh viên.