30November

Khoa Nông nghiệp

07:11


 
Khoa Nông nghiệp
   Chức năng:
         Khoa Nông nghiệp được thành lập dựa trên Đề án thành lập Khoa Nông nghiệp được Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long và UBND tỉnh Vĩnh Long phê duyệt vào ngày 21/3/2007. Khoa Nông nghiệp là một đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long.
        Khoa Nông nghiệp có chức năng quản lý, điều hành các hoạt động của khoa. Quản lý hoạt động giảng dạy, tham gia công tác quản lý đào tạo, tổ chức nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Quản lý cán bộ, giảng viên, sinh viên, học sinh thuộc khoa.
   Nhiệm vụ:
     - Tổ chức xây dựng kế hoạch dạy học; biên soạn đề cương môn học, bài giảng.
     - Tổ chức các hoạt động giảng dạy, thực tập, rèn nghề, thực tập tốt nghiệp.
     - Tham gia giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho người học.
     - Thực hiện quá trình đánh giá kết quả học tập người học.
     - Đề xuất chương trình đào tạo, những biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo.
     - Chủ trì hoặc tham gia tổ chức, thực hiện các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học.
     - Tổ chức các cuộc hội nghị chuyên đề, hội thảo khoa học của khoa, bộ môn.
     - Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.
    Tổ Chức:
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
1 Võ Thanh Phong Q. Trưởng khoa Nghiên cứu sinh Khoa học đất
Email:
vtphong@vlcc.edu.vn
2 Quách Thị Thanh Tâm P Trưởng khoa Nghiên cứu sinh Vi sinh vật học
Email:
qtttam@vlcc.edu.vn
3 Huỳnh Nga Giảng viên  Thạc sĩ Trồng trọt
Email: hnga
@vlcc.edu.vn
4 Nguyễn Thị Cẩm Nhung Giảng viên Thạc sĩ Chăn nuôi Thú y
Email:
ntcnhung@vlcc.edu.vn
5 Phan Thị Mỹ Hạnh Giảng viên   Thạc sĩ Thủy sản
Email:
ptmhanh@vlcc.edu.vn
6 Mai Phạm Minh Hải Giảng viên Thạc sĩ Quản lý đất đai
Email:
mpmhai@vlcc.edu.vn
7 Nguyễn Việt Châu Giảng viên    Thạc sĩ Thủy sản
Email:
nvchau@vlcc.edu.vn
8 Nguyễn Thị Xuân Linh Giảng viên Thạc sĩ Thú y
Email:
ntxlinh@vlcc.edu.vn
9 Cao Châu Minh Thư Giảng viên   Thạc sĩ Thủy sản
Email:
ccmthu@vlcc.edu.vn
10 Nguyễn Thị Cẩm Loan  Giảng viên  Thạc sĩ Thú Y
Email:
ntcloan@vlcc.edu.vn
11 Nguyễn Thị Thúy Hằng  Giảng viên Thạc sĩ Thú y
Email:
ntthang@vlcc.edu.vn
12 Nguyễn Quốc Hậu Giảng viên Nghiên cứu sinh Quản lý đất đai
Email:
nqhau@vlcc.edu.vn
13 Võ Thị Miền  Giảng viên Thạc sĩ Nuôi trồng Thủy sản
Email:
vtmien@vlcc.edu.vn
14 Nguyễn Loan Thảo  Giảng viên   Thạc sĩ Nuôi trồng Thủy sản
Email:
nlthao@vlcc.edu.vn
15 Lữ Ngọc Thảo Chuyên viên Thạc sĩ Thú y
Email:
lnthao@vlcc.edu.vn
16 Cao Thảo Quyên Chuyên viên Cao học NN-PTNT
Email:
ctquyen@vlcc.edu.vn
17 Nguyễn Huy Tưởng Giảng viên Thạc sĩ Thú Y
Email:
nhtuong@vlcc.edu.vn
18 Phan Minh Duyên Giảng viên Cao học Chăn nuôi
Email:
ptduyen@vlcc.edu.vn
19 La Thanh Toàn Giảng viên Thạc sĩ Quản lý đất đai
Email:
lttoan@vlcc.edu.vn
20 Hồ Thanh Thiên Giảng viên Thạc sĩ Quản lý Đất đai
Email:
htthien@vlcc.edu.vn
21 Tống Tuệ Lâm Giảng viên Kỹ sư Môi trường
Email: 
ttlam@vlcc.edu.vn
22 Đoàn Quốc Anh Thư Giảng viên Thạc sĩ Quản lý nguồn nước và môi trường
Email: 
dqathu@vlcc.edu.vn
23 Lâm Thị Trúc Linh Giảng viên Thạc sĩ Khoa học cây trồng
Email: 
lttlinh@vlcc.edu.vn