30November

Khoa Công nghệ Thông tin

07:11


 
Khoa Công nghệ Thông tin
   Chức năng:
       Khoa Công nghệ Thông tin là một đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long.
       Khoa Công nghệ Thông tin có chức năng quản lý, điều hành các hoạt động của khoa. Quản lý hoạt động giảng dạy, tham gia công tác quản lý đào tạo, tổ chức nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Quản lý cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên thuộc khoa.
   Nhiệm vụ:
- Tổ chức xây dựng kế hoạch dạy học; biên soạn đề cương môn học, bài giảng.
- Tổ chức các hoạt động giảng dạy, thực tập, rèn nghề, thực tập tốt nghiệp.
- Tham gia giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho người học.
- Thực hiện quá trình đánh giá kết quả học tập người học.
- Đề xuất chương trình đào tạo, những biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo.
- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức, thực hiện các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học.
- Tổ chức các cuộc hội nghị chuyên đề, hội thảo khoa học của khoa, bộ môn.
- Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.
    Tổ Chức:
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN/EMAIL
1 Nguyễn Văn Thơm Q Trưởng khoa Thạc sĩ Hệ thống thông tin
Email:
nvthom@vlcc.edu.vn
2 Nguyễn Ngọc Đoan Trang P Trưởng khoa Thạc sĩ Khoa học máy tính
Email:
nndtrang@vlcc.edu.vn
3 Nguyễn Hồng Hậu Giảng viên ĐH Tin học
Email:
nhhau@vlcc.edu.vn
4 Nguyễn Thế Nhân Giảng viên Thạc sĩ Khoa học máy tính
Email:
ntnhan83@vlcc.edu.vn
5 Nguyễn Thành Quân Giảng viên Thạc sĩ Khoa học máy tính
Email:
ntquan@vlcc.edu.vn
6 Nguyễn Hoàng Hải Giảng viên Cao học Lý - Tin
Email:
nhhai@vlcc.edu.vn
7 Ngô Thị Thùy Trang Giảng viên Cao học Khoa học máy tính
Email:
ntttrang83@vlcc.edu.vn
8 Nguyễn Quốc Khánh Giảng viên Cao học hệ thống thông tin
Email:
nqkhanh@vlcc.edu.vn
9 Trịnh Thanh Khâm Giảng viên Thạc sĩ Khoa học máy tính
Email:
ttkham@vlcc.edu.vn
10 Nguyễn Thị Ngọc Ngân Giảng viên Cao học mạng máy tính và truyền thông
Email:
ntnngan@vlcc.edu.vn