30November

Ban chấp hành Công đoàn trường Cao đẳng cộng đồng Vĩnh Long nhiệm kỳ XIII (2012 - 2015)

09:11


A. BAN CHẤP HÀNH:  
1/ Ông Đinh Quang Minh Chủ tịch
2/ Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm Phó Chủ tịch
3/ Ông Võ Thanh Phong Ủy viên Ban Thường Vụ
4/ Bà Phan Thị Bích Phượng Ủy viên
5/ Ông Ngô Hải Đăng
Ủy viên
6/ Ông Nguyễn Thanh Phong Ủy viên
7/ Bà Tăng Thị Thanh Tâm Ủy viên
8/ Bà Nguyễn Anh Thi Ủy viên
9/ Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh
Ủy viên
B.ỦY BAN KIỂM TRA:  
1/ Ông Võ Thanh Phong Chủ nhiệm
2/ Bà Đỗ Hồng Hạnh
Ủy viên
3/ Ông Quách Văn Cao Thi
Ủy viên