11December

Ban chấp hành Công đoàn trường Cao đẳng cộng đồng Vĩnh Long nhiệm kỳ XIII (2017 - 2022)

09:12


A. BAN CHẤP HÀNH:  
1/ Đ/c Đinh Quang Minh Chủ tịch
2/ Đ/c Ngô Hải Đăng Phó Chủ tịch
3/ Đ/c Nguyễn Thanh Phong Ủy viên Ban Thường Vụ
4/ Đ/c Nguyễn Ngọc Đoan Trang Ủy viên
5/ Đ/c Nguyễn Thị Cẩm Nhung
Ủy viên
6/ Đ/c Huỳnh Thị Kim Chi Ủy viên
7/ Đ/c Nguyễn Thanh Kiều Ủy viên
8/ Đ/c Nguyễn Anh Thi Ủy viên
9/ Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Minh
Ủy viên
B.ỦY BAN KIỂM TRA:  
1/ Đ/c Nguyễn Thanh Phong Chủ nhiệm
2/ Đ/c Nguyễn Hoàng Bá
Ủy viên
3/ Đ/c Võ Thị Kim Xuân
Ủy viên