31May

Phòng Quản lý Khoa học & Hợp tác Quốc tế

01:05


Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế
  Chức năng:
Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý hướng dẫn công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, các dự án đầu tư nước ngoài; quan hệ hợp tác quốc tế; thông tin thư viện; website của trường. Quản lý cán bộ, nhân viên thuộc phòng theo sự phân cấp của Hiệu trưởng. 

 Nhiệm vụ

a) Công tác nghiên cứu khoa học:

Xây dựng phương hướng, kế hoạch và nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong Trường, cụ thể như sau:

- Quản lý việc thực hiện các quy chế, chế độ và quy định khoa học công nghệ thống nhất trong toàn trường.

- Lập kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng và triển khai, quản lý tiến độ thực hiện, nghiệm thu các dự án khoa học và các đề tài nghiên cứu khoa học của Trường.

- Phối hợp với các khoa và các đơn vị trong Trường lập kế hoạch, định hướng công tác nghiên cứu khoa học dài hạn và trong từng năm học, xác định tính khả thi, tham mưu cho Hiệu trưởng phân bổ nguồn kinh phí đầu tư cho nghiên cứu khoa học đạt hiệu quả.

- Tổ chức quản lý và đề xuất thực hiện kế hoạch, tiến độ, nội dung nghiên cứu khoa học. Tổng kết, báo cáo công tác nghiên cứu khoa học định kỳ. Tư vấn tìm nguồn cung cấp, trang bị bổ sung nhằm tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học ứng dụng vào thực tế.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo, tổng kết, khen thưởng kịp thời đối với cán bộ công chức viên chức, học sinh, sinh viên có thành tích tốt trong công tác nghiên cứu khoa học.

- Tổ chức thu thập thông tin khoa học, xây dựng và quản lý việc biên soạn, phát hành nội san, tập san làm tài liệu học tập, sách tham khảo phục vụ trong công tác giảng dạy.

- Chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc hợp tác nghiên cứu khoa học với các đối tác trong và ngoài nước, tìm hiểu, lựa chọn đề án, chương trình, đối tác có hiệu quả trình Hiệu trưởng phê duyệt.

- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, hội nghị, hội thảo khoa học để cập nhật kiến thức cho cán bộ công chức - viên chức thông qua các chương trình hợp tác trong và ngoài nước.

- Phối hợp các Khoa, Tổ bộ môn và Phòng Đào tạo tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học, báo cáo chuyên đề,...

- Quản lý và tổ chức biên tập kỷ yếu, nội san;

- Phục vụ hội thảo hội nghị (chụp ảnh, quay phim, laptop, máy chiếu,…)

b) Công tác hợp tác quốc tế:

- Xây dựng phương hướng, kế hoạch hoạt động hợp tác quốc tế dài hạn và hàng năm phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế. Tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động hợp tác quốc tế. Kiểm tra và đánh giá việc thực hiện kế hoạch này. Báo cáo định kỳ hoạt động hợp tác quốc tế của Trường lên cấp trên.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc ký kết các dự án, chương trình hợp tác quốc tế.

- Tổ chức thực hiện và theo dõi việc thực hiện các dự án, chương trình hợp tác quốc tế đã được ký kết.

- Làm thủ tục cho Đoàn ra, Đoàn vào, tiếp và tiễn các đoàn khách nước ngoài.

- Chuẩn bị, tổ chức các buổi làm việc và ghi chép biên bản các phiên làm việc giữa lãnh đạo Nhà trường với các đoàn khách nước ngoài. Tiếp nhận quà tặng và chuẩn bị quà tặng cho khách nước ngoài.

- Thực hiện chế độ báo cáo nội dung tiếp xúc và làm việc với các tổ chức, cá nhân nước ngoài cho cơ quan cấp trên và cơ quan chức năng.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị về hoạt động hợp tác quốc tế; tổ chức các buổi báo cáo về nội dung hoạt động của các đoàn và cá nhân được Trường cử đi nước ngoài về.

- Tổ chức lưu trữ, quản lý thông tin, tài liệu hồ sơ về quan hệ quốc tế đúng qui định hiện hành. Quản lý chương trình, nội dung hoạt động của các đơn vị và cá nhân trong Trường về hợp tác quốc tế.

- Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất theo qui định.

c) Công tác thư viện:

Thông tin thư viện phục vụ các công tác: đào tạo, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng và quản lý của Nhà trường, gồm chức năng và nhiệm vụ sau:

- Nghiên cứu thu thập, thông báo, cung cấp thông tin tư liệu về khoa học - công nghệ và xây dựng các dịch vụ hữu ích phục vụ cán bộ công chức - viên chức và học sinh, sinh viên;

- Xây dựng hệ thống tra cứu thích hợp, tổ chức sắp xếp, lưu trữ, bảo quản kho tư liệu;

- Hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ, học sinh, sinh viên truy cập đến kho tài nguyên của trường;

- Thiết kế, tổ chức các hoạt động nhằm phổ biến thông tin, tài liệu thư viện và thu hút độc giả;

- Phát triển quan hệ trao đổi, hợp tác trực tiếp với các trung tâm thông tin, thư viện, các tổ chức khoa học, các trường đại học trong và ngoài nước;

- Tổ chức và quản lý kho tài liệu, cơ sở hạ tầng và các tài sản khác của thư viện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

d) Công tác quản lý website, email, mạng nội bộ:

- Xây dựng, bảo trì và phát triển website của trường;

- Đảm bảo đúng quy định của Nhà nước và của trường về việc đưa các loại thông tin lên trang web của trường;

- Khởi tạo và quản lý email cán bộ công chức - viên chức, email học sinh - sinh viên;

- Xây dựng và quản lý hệ thống mạng nội bộ, Wireless;

- Hỗ trợ các Phòng, Ban, Khoa, Bộ môn, Trung tâm việc sử dụng, khắc phục các sự cố về máy vi tính, máy in khi có yêu cầu.

     Tổ Chức: 
TT Họ và tên Chức vụ Trình độ chuyên môn
1 Nguyễn Thị Tuyết Minh Trưởng phòng Nghiên cứu sinh Quản lý Giáo dục
Email: nttminh@vlcc.edu.vn
2 Trương Mộng Loan P Trưởng phòng Thạc sĩ Việt Nam học
Email: tmloan@vlcc.edu.vn
3 Đỗ Trọng Hiếu Chuyên viên Kỹ sư Tin học
Email: dthieu@vlcc.edu.vn
4 Trần Thị Ngọc Phường Thư viện viên Cử nhân Thông Tin thư viện
Email:ttnphuong@vlcc.edu.vn
5 Nguyễn Lâm Nhật Quang Chuyên viên Cử nhân biên, phiên dịch Tiếng Anh
Email: nlnquang@vlcc.edu.vn
6 Nguyễn Ngọc Hạnh Giảng viên Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Email:nnhanh@vlcc.edu.vn
7 Nguyễn Thị Mộng Tuyền Chuyên viên Cử nhân Tài chính ngân hàng
Email: ntmtuyen@vlcc.edu.vn