24May

Quyết định ban hành Chuẩn đầu ra trình độ Cao đẳng năm 2016

09:05


UBND TỈNH VĨNH LONG 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG

Số: 21/QĐ-CĐCĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Long, ngày 02 tháng 02 năm 2016        

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Chuẩn đầu ra trình độ Cao đẳng


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG VĨNH LONG

Căn cứ Quyết định số 1369/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 01/04/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long;
Căn cứ Công văn số 2196/BGDĐT-GDĐH ngày 22/4/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo;
Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Khoa học - Đào tạo ngày 27/01/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Chuẩn đầu ra trình độ Cao đẳng của 12 ngành:
1. Công nghệ thông tin
2. Công nghệ thực phẩm
3. Kế toán
4. Quản lý đất đai
5. Quản trị kinh doanh
6. Quản trị văn phòng
7. Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước
8. Nuôi trồng thủy sản
9. Dịch vụ thú y
10. Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử
11. Tài chính - Ngân hàng
12. Tiếng Anh

 (Có văn bản kèm theo)

Điều 2. Trưởng các Phòng, Ban, Khoa, Bộ môn và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

  Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT, ĐT.
 HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
ThS. Trần Thanh Tùng