26May

Quyết định Ban hành Chuẩn đầu ra trình độ Trung cấp chuyên nghiệp 2016

07:05


UBND TỈNH VĨNH LONG 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG

Số: 22/QĐ-CĐCĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Long, ngày 02 tháng 02 năm 2016          

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Chuẩn đầu ra trình độ Trung cấp chuyên nghiệp

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG VĨNH LONG

Căn cứ Quyết định số 1369/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 01/04/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long;
Căn cứ Công văn số 5543/BGDĐT-GDCN ngày 09/9/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra của ngành đào tạo TCCN;
Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Khoa học - Đào tạo ngày 27/01/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Chuẩn đầu ra trình độ Trung cấp chuyên nghiệp của 19 ngành:

1. Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản lương thực
11. Kế toán doanh nghiệp
2. Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản thực phẩm 12. Cơ khí chế tạo
3. Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản thủy sản 13. Cơ khí động lực
4. Công nghệ kỹ thuật kiểm nghiệm chất lượng lương thực, thực phẩm 14. Điện công nghiệp và dân dụng
5. Tin học ứng dụng 15. Điện tử công nghiệp và dân dụng
6. Chăn nuôi - Thú y 16. Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Điện lạnh)
7. Trồng trọt và bảo vệ thực vật 17. Hệ thống điện
8. Nuôi trồng thủy sản 18. Hành chính văn phòng
9. Quản lý đất đai 19. Pháp luật
10. Trắc địa - Địa hình - Địa chính  

(Có văn bản kèm theo)

 

Điều 2. Trưởng các Phòng, Ban, Khoa, Bộ môn và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.  Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT, ĐT.
 HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
ThS. Trần Thanh Tùng