16September

Quỹ phát triển

21:09


DANH SÁCH HỖ TRỢ QUỸ PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG

STT TÊN CÁ NHÂN/CÔNG TY/DOANH NGHIỆP SỐ TIỀN
1

Ông Huỳnh Hữu Mai
Giám đốc Công ty TNHH Thịnh Phát
Địa chỉ: Thủ Thừa, Long An

30.000.000đ

 Trân trọng cảm ơn các cá nhân, Tổ chức, Công ty, Doanh nghiệp đã hỗ trợ nhà trường!